آرشیو اخبار

گاهنامه فرهنگی، سیاسی بصیر - سال اول-شماره سوم

گاهنامه فرهنگی، سیاسی بصیر - سال اول-شماره سوم

امام آمد... هجرت بندگان صداقت پیشه خداوند، همواره آغازگر تحولات شگرف و تاریخ ساز بوده است. این سنت الهی برای همیشه در دوره های گوناگون، جاری است و مهاجران الی الله، با هجرت و مجاهدت خویش، راه هدایت را برای مردم می گشایند و هموار می سازند. با گسترش قیام مردم و خروج شاه از ایران، شاپور بختیار...

ادامه مطلب