آرشیو اخبار

گاهنامه فرهنگی، سیاسی بصیر - سال اول-شماره دوم

گاهنامه فرهنگی، سیاسی بصیر - سال اول-شماره دوم

وجود مبارک پیغمبر، رحمت بود؛ رحمهً للعالمین بود. این رحمت، هم به پیروان آن بزرگوار و [هم به] کسانی که راه او را و هدایت او را بپذیرند، سرایت میکند... آن کسانی که تبعیّت میکنند از این بزرگوار، دنبال او حرکت میکنند، هدایت او را میپذیرند، مشمول رحمت الهی هستند؛ این وعده‌ی الهی است و بُروبرگرد ندارد...

ادامه مطلب