آرشیو اخبار

اطلاعیه مرکز بسیج اساتید و کارکنان

اطلاعیه مرکز بسیج اساتید و کارکنان

بسمه تعالی بدینوسیله از کلیه همکاران عضو هیئت علمی و سایر همکاران دارای گواهی تدریس دعوت می شود جهت عضویت در بسیج اساتید با در دست داشتن مدارک زیر به مرکز بسیج اساتید و کارکنان وزارت متبوع، واقع در ..

ادامه مطلب
اطلاعیه مرکز بسیج اساتید و کارکنان

اطلاعیه مرکز بسیج اساتید و کارکنان

بسمه تعالی بدینوسیله از کلیه همکاران عضو هیئت علمی و سایر همکاران دارای گواهی تدریس دعوت می شود جهت عضویت در بسیج اساتید با در دست داشتن مدارک زیر به مرکز بسیج اساتید و کارکنان وزارت متبوع، واقع در ط...

ادامه مطلب