آرشیو اخبار

روز بسیج اساتید

31 خردادماه سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران،روز بسیج اساتید گرامی بادسخن گفتن از شهید دکتر مصطفی چمران، این مرد عمل و نه مرد سخن، این نمونه کامل هجرت، جهاد و شهادت، این شاگرد مکتب علی)ع(، این مالک اشتر ...

ادامه مطلب